Obchodné podmienky

3 spôsoby ako objednávať v Delishope

Dodacie podmienky

Ak ste si objednali tovar do 12:00 hod. dodáme vám ho v ten istý deň ako ste si ho objednali donáškovou službou po 16:00 hod.

Ak si tovar objednáte po 12:00 hod. dodáme vám ho na druhý deň buď do 12:00 hod. alebo po 16:00 hod. podľa vášho výberu.

Pri dodaný objednaného tovaru zaplatí zákazník poplatok za službu podľa sumy nákupu a vzdialenosti vo výške 5,50 €, 7,50 € alebo 12,50 €.

Platobné podmienky

Pri doprave tovaru donáškovou službou zaplatíte v hotovosti šoférovi, ktorý tovar doviezol.

Za dodaný tovar a za službu zaplatíte pri dodaný a prevzatí u vás doma pred dverami.

Reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok slúži k zaisteniu správneho postupu pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií. Je vypracovaný v zmysle Občianskeho zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. a Zákone o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 v platnom znení.

ČL. 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od firmy Delishop
(ďalej len predávajúci).

2. To, že bol kupujúci oboznámený s reklamačným poriadkom a záručnými podmienkami, kupujúci potvrdzuje zároveň s uzatvorením kúpnej zmluvy.

ČL. 2

PRÁVO NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Kupujúci má právo zakúpený tovar reklamovať.

V prípade, že je reklamácia oprávnená a vada na tovare odstrániteľná, kupujúci má právo na bezplatné odstránenie tejto závady a predávajúci túto vadu odstráni na vlastné náklady.

V prípade, že je reklamácia oprávnená a vada na výrobku neodstrániteľná, kupujúci má právo na výmenu tovaru, resp. na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nemôže reklamovaný tovar vymeniť za rovnaký tovar z dôvodu, že takýto tovar na skladových zásobách nemá, ponúkne mu
podobný tovar za podobnú cenu alebo kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a predávajúci
vráti kupujúcemu cenu reklamovaného tovaru. Ak tovar nie je v zhode s kúpnou zmluvou,
má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci o vade vedel, alebo ju sám spôsobil.

Ak sa vyskytuje na zakúpenom tovare vada, kupujúci má právo túto vadu reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Pre správne posúdenie reklamácie je potrebné, aby bol reklamovaný tovar kompletný, čistý, v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný používať tovar len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá,
podmienky a návody na používanie.

Uplatnenie práva na reklamáciu sa vzťahuje len na výrobné závady a záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti výrobku , t.j. s dobou počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam,, danému účelu a rozdielnosti
v intenzite užívania vydržať.

ČL. 3

MIESTO A SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

Reklamáciu uplatňuje kupujúci na mieste, kde tovar zakúpil. Spolu s reklamovaným tovarom je
potrebné doložiť:

 • identifikačné
  údaje kupujúceho
 • daňový doklad –
  faktúru alebo doklad z ERP, ktorým bol tovar
  zakúpený a na ktorom je jasne a viditeľne
  uvedený druh tovaru, množstvo, jeho cena a dátum
  a miesto nákupu
 • názov tovaru,
  príp. druh, veľkosť, farbu
 • cenu tovaru
 • presný popis
  závady na tovare, prípadne ako došlo k
  vade na tovare
 • reklamovaný tovar v
  stave, ako je uvedené v čl. 2.

O
prijatí reklamácie
predávajúci
vystaví kupujúcemu

„Reklamačný list“ s
uvedením identifikačných údajov
kupujúceho,
dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila,
aký tovar je
reklamovaný, kedy bol tovar zakúpený,
presný popis vady na reklamovanom tovare, pečiatka a podpis
predávajúceho.

V prípade, že reklamáciu si kupujúci
neuplatňuje osobne, ale reklamovaný tovar zasiela prepravnou
spoločnosťou resp. Slovenskou poštou, je povinný

všetky údaje zaslať písomne spolu s
reklamovaným tovarom na adresu
predávajúceho na vlastné
náklady a riziko – poistenie balíka.
Bez horeuvedených údajov nemôžeme
prijať reklamáciu. Reklamácie zaslané

na dobierku nemôžeme prijať.

Ak kupujúci zistí množstevné rozdiely
pri dodaní tovaru prostredníctvom prepravnej
spoločnosti, resp. nekompletnosť zásielky, túto
reklamáciu je povinný uplatniť do 3
dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci má právo, aby jeho
reklamácia bola vybavená najneskôr do
30 dní.

ČL.
4

ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci zodpovedá za vady,
ktoré sa na
tovare prejavia počas trvania záručnej doby, nie
však za
vady:

 • ktoré
  kupujúci spôsobil sám,
 • o ktorých
  kupujúci pred prevzatím tovaru vedel,
 • na ktoré bola
  poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 • ktoré vznikli v
  záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru
  spôsobené bežným
  používaním, nesprávnym
  ošetrovaním, nesprávnym či
  nadmerným používaním,
  nesprávnym servisom, alebo po uplynutí doby
  životnosti tovaru.

ČL.
5

ZÁRUČNÁ DOBA, LEHOTY PRE UPLATŇOVANIE
REKLAMÁCIE

 • Kupujúci máprávo na uplatnenie reklamácie do 24 mesiacov od
  prevzatia tovaru kupujúcim, resp. odo dňa vystavenia dokladu
  o kúpe, ak na záručnom liste nie je
  uvedená dlhšia doba.
 • Pri predaji použitých
  vecí má kupujúci právo
  uplatniť reklamáciu do 12 mesiacov od prevzatia tovaru,
  resp. odo dňa vystavenia dokladu o kúpe.
  Predávajúci zodpovedá len za vady,
  ktoré sa ukážu pri preberaní tovaru, s
  výnimkou tých, ktoré vznikli
  použitím alebo opotrebením. Za vady,
  ktoré sa vyskytnú po prevzatí

použitého tovaru predávajúci
nezodpovedá.

 • Záručná doba
  začína plynúť dňom vystavenia dokladu o
  kúpe tovaru.
 • Ak nie je reklamácia
  uplatnená v záručnej lehote, právo na
  reklamáciu zaniká.
 • Kupujúci je
  povinný uplatniť reklamáciu bez
  zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po
  zistení závady, aby mohla byť
  reklamácia správne posúdená

 

a aby bolo možné správne určiť pôvod
chyby.

 • Predávajúci
  je povinný reklamáciu riadne preveriť a
  rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v
  zložitých prípadoch do 3 dní,
  vybavenie reklamácie však nesmie byť
  dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne
  plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru
  predávajúcemu.
 • vybavení
  reklamácie bude predávajúci informovať
  kupujúceho, ktorý je povinný si
  reklamovaný tovar prevziať. Kupujúci je
  povinný prevziať reklamovaný tovar ihneď po
  oznámení, že jeho reklamácia je
  vybavená, najneskôr však do 30
  dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru a to
  aj bez oznámenia predávajúceho.

 

Novinky e-mailom

Prihláste sa na pravideľné zasielanie noviniek e-mailom. A nič vám neunikne. Váš e-mail nezneužijeme.

Staňte sa našími fanúšikmi

Najhorúcejšie novinky